Website Banner
 
     บริการของเรา  
 
     
       บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
 
     
 
       บริการด้านการตรวจสอบ
 
      
 
       บริการด้านจดทะเบียน
 

 
     อัตราค่าบริการ
     
       บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
 
     
 
       บริการด้านการตรวจสอบ
 
      
 
       บริการด้านจดทะเบียน
 

 
:: แหล่งข้อมูลสำหรับนักบัญชี

     กฎหมายออกใหม่

     มาตราฐานการบัญชี

     พรบ.การบัญชี
     กฎหมายแรงงาน
     ผู้ทำบัญชีแจ้งชื่อธุรกิจ
       และพัฒนาความรู้

     อัตราแลกเปลี่ยน
     อัตราดอกเบี้ย
     คลังข้อมูลธุรกิจ
     รายชื่อผู้ประกอบการ
     ยื่น บช.1
     ปฎิทินภาษี
 
:: Like หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


  
  
 
 
 
     
      บริการด้านการตรวจสอบ
 
 
 
 
  :: บริการรับตรวจสอบบัญชี  
      สำนักงานบัญชีมีบริการจัดหาผู้สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  และผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TA)  
     
   
     
  :: เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อตรวจสอบบัญชี
 
     งบการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 
     งบทดลองรายเดือน งบทดลองประจำปี
 
     หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
 
     สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น (บอจ.5)  
     ภพ. 30 รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย  
     ภ.ง.ด. 1, 3, 53 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย  
     ภ.ง.ด. 51, ภ.ง.ด. 50
 
     การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล                
 
     เอกสารประกอบอื่นที่จำเป็น  
 
     
 
   
     
     
     
 
 บริษัท โปร.เอส เอซีซี  จำกัด
เลขที่ 28 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 39 แยก 12  แขวงดอกไม้ เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : 02-727-0897  Mobile : 065-552-4494 ,  094-869-9959 , 081-702-4800
E-mail : Serm_pros@yahoo.co.th,  Prosacc@yahoo.com   Website :  www.prosacc.com

 
 © Copyright 2013 www.prosacc.com  All Rights Reserved
Current Pageid = 6