Website Banner
 
     บริการของเรา  
 
     
       บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
 
     
 
       บริการด้านการตรวจสอบ
 
      
 
       บริการด้านจดทะเบียน
 

 
     อัตราค่าบริการ
     
       บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
 
     
 
       บริการด้านการตรวจสอบ
 
      
 
       บริการด้านจดทะเบียน
 

 
:: แหล่งข้อมูลสำหรับนักบัญชี

     กฎหมายออกใหม่

     มาตราฐานการบัญชี

     พรบ.การบัญชี
     กฎหมายแรงงาน
     ผู้ทำบัญชีแจ้งชื่อธุรกิจ
       และพัฒนาความรู้

     อัตราแลกเปลี่ยน
     อัตราดอกเบี้ย
     คลังข้อมูลธุรกิจ
     รายชื่อผู้ประกอบการ
     ยื่น บช.1
     ปฎิทินภาษี
 
:: Like หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


  
  
 
 
 
     
      บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
 
 
 
 
  :: รับทำบัญชี/ขอบเขตบริการ  
      ด้านการบัญชีและภาษีอากร  
      •  รับปรึกษาและดำเนินการวางรูปแบบของระบบบัญชี และรวมทั้งการออกแบบระบบเอกสาร
    •  รับจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามกฎหมายภาษีอากร
    •  รับจัดทำรายงานงบการเงิน วิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน และรวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข
       ปัญหาที่เกิดขึ้น
    •  รับวางแผนภาษีอากร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ของ
       กฎหมายทางธุรกิจ
    •  รับจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีทุกประเภท รวมทั้งนำส่งเงินกองทุนประกันสังคม
       รายเดือน
    •  รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรฐาน
       การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
 
     
 
 
     
     บริการรับ-ส่งเอกสารประจำเดือน (ไม่คิดค่าบริการรับ-ส่งเอกสาร)
 
     บริการยื่นภาษี (ภงด.1, ภงด.1ก, ภงด. 3, ภงด. 53,ภพ.30) ยื่นประกันสังคม  และภายหลัง
       การยื่นแบบต่างๆ เรียบร้อยแล้วในแต่ละเดือนทางบริษัทฯ จะจัดส่งสำเนาใบเสร็จการเสียภาษี
       ให้ประจำเดือน

 
     ทำการบันทึกบัญชีประจำเดือน และแนะนำการทำใบสำคัญแนบเอกสาร และทำสมุดรายวัน
      แยกตามประเภทสมุดรายวัน  เช่น สมุดรายวันซื้อ-ขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย, มีการบันทึกบัญชี
      ธนาคารและตรวจสอบยืนยันยอดเงินกับธนาคาร, บันทึกทะเบียนทรัพย์สิน
      (โดยจัดทำตามพระราชบัญญัติการบัญชี)

 
     สรุปงบการเงิน (งบกำไร-ขาดทุน)  
     จัดทำงบการเงินกลางปี (ภงด.51)  พร้อมบริการนำส่งกรมสรรพากร  
     จัดทำงบการเงินประจำปี (ภงด.50) โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน โดยคิดเฉพาะ
      ค่าตรวจสอบบัญชีและเซ็นต์รับรองบัญชีเท่านั้น ไม่คิดค่าปิดบัญชี,ค่าสมุดบัญชีค่าแฟ้มหรือ
      ค่าเอกสาร  พร้อมบริการนำส่ง ณ กรมทะเบียนการค้า และกรมสรรพากร
 
     จัดวางระบบบัญชีเพื่อการจัดทำระบบบัญชีภายในที่ถูกต้องได้มาตรฐาน
      (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีใช้บริการการทำบัญชีรายเดือน)

 
     ให้คำปรึกษาวางแผนการเสียภาษีให้ประหยัดและถูกต้อง  ตามกฎหมายต่าง ๆ                
 
     เป็นตัวแทนในการพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรกรณีที่มีหนังสือเชิญพบ 
 
     
 
   
     
     
     
 
 บริษัท โปร.เอส เอซีซี  จำกัด
เลขที่ 28 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 39 แยก 12  แขวงดอกไม้ เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : 02-727-0897  Mobile : 065-552-4494 ,  094-869-9959 , 081-702-4800
E-mail : Serm_pros@yahoo.co.th,  Prosacc@yahoo.com   Website :  www.prosacc.com

 
 © Copyright 2013 www.prosacc.com  All Rights Reserved
Current Pageid = 5